MyFID

MyFID är den första smarta doseringsapparaten för tabletter.
Genom att kombinera möjligheterna i modern smart telefonteknik och “mikro”-tabletter uppnås en förbättrad och bättre användning av läkemedel.

om Myfid

Skräddarsydd behandling

 Genom att använda tablettdispensern MyFID och ”mikro”- tabletter med mindre enheter av aktivt läkemedel, har man möjlighet att skräddarsy och finjustera levodopabehandlingen.

Smart och enkel

Smart doseringsapparat

MyFID är förprogrammerad för att leverera en viss mängd medicin vid en viss tidpunkt. Läkaren bestämmer vilken dos som ska användas och när det ska tas. Men för att enheten inte skall styra patientens liv, har man varit noga att se till att patienterna har frihet att styra funktionerna på enheten.

MyFID har unika registreringsmöjligheter. Den registrerar när en dos tas och dosens storlek. MyFID kommer att fråga och registrera skälen till att en extrados tas. Användaren kan även registrera sjukdomssymptom genom skalor som gör det möjligt för patienten och läkaren att följa behandlingseffekter, för att få en kontinuerlig bild av hur sjukdomen utvecklas och varierar med tiden.

All information som registrerats finns tillgänglig för både patienten och läkaren och kan hämtas med hjälp av en speciellt utvecklad och standardiserad behandlingsrapport. MyFID ger därför läkaren och patienten en mer exakt och korrekt bakgrund för vidare behandlingsbeslut.

Optimerad behandling

MyFID programmeras av sjukvårdspersonal för att leverera en viss mängd medicin vid en viss tidpunkt.

Genom att följa den rekommenderade behandlingsplanen enligt anvisningar från behandlande läkare kan man optimera behandlingen och minimera förekomsten av oönskade symtom vid Parkinsons sjukdom.

När man börjar få så kallade ”dosglapp” och när det förekommer “on/off”-symtomfluktuationer rekommenderar Läkemedelsverket att fördela den totala dagliga dosen av levodopa på fler doseringstillfällen (så kallad dosfraktionering).

Med hjälp av MyFID och “mikro”-tabletter kan man optimera behandlingen så att vid varje tidpunkt när medicinen tas, är dosen anpassad efter individuellt behov. Precisionen varvid detta uppnås med ”mikro “- tabletter är exakt och det är inte möjligt att erhålla denna noggrannhet genom att dela tabletter.

Läkemedelsverket skriver; “Tabletter med en skåra kan inte alltid delas i två lika stora doser. Gemensamt för alla tabletter är att doseringsnoggrannhet blir sämre när man delar tabletter”. “Micro”-tabletter erbjuder därför en unik möjlighet att justera doseringen mycket exakt. Tillsammans med doseringsapparaten MyFID, som har användbara funktioner såsom larm, är bärbar och även har olika registreringsfunktioner, ger det möjlighet att bidra till en mer frekvent dosering i de flesta situationer i vardagen.

Således säkerställer MyFID att patienten får rätt dos vid rätt tidpunkt.

Funktioner

MyFID
(My Flexible Individual Dosing Device)

j

Unika registreringsmöjligheter

MyFID registrerar automatiskt när en dos tas och dosens storlek. MyFID kommer att fråga och registrera skälen till att en extrados tas. Användaren kan även registrera symtom genom lättanvända skalor.

b

Dokumenterad följsamhet

Kliniska studier och marknadsundersökningar har visat att man med MyFID erhåller en mycket god följsamhet med doser upp till 8 gånger per dag.

Rätt dos vid rätt tid

MyFID är förprogrammerad för att leverera en viss mängd medicin vid en viss tidpunkt. Läkaren bestämmer vilken dos en patient ska använda och när den ska tas.

Genom att använda tablettdispensern MyFID och ”mikro”- tabletter med mindre dos enheter av aktivt läkemedel, har man möjlighet att uppnå en skräddarsydd levodopabehandling som underlättar att optimera behandlingsutfallet.

om tekniken

Teknologin bakom MyFID

Tekniken som utvecklats av Sensidose AB är patenterad och är en unik metod för individuell dosering av tablettläkemedel, vilket i sin tur ger möjlighet till förbättrade klinisk effekt, förbättrad livskvalitet och färre biverkningar till följd av att man kan undvika höga doser.

En inbyggd loggfunktion registrerar alla doser och sjukdomssymtom, och tillåter läkaren och patienterna att gradvis justera dosen för att uppnå en optimal och anpassad dosering.

Konceptet bygger på användningen av mikrotabletter, var och en innehållande en exakt och subterapeutisk mängd av den aktiva substansen. MyFID är programmerad i enlighet med läkarens ordination och apparaten levererar det antal “mikro”-tabletter som behövs för att erhålla den önskade dosen. För varje dos, vid varje tidpunkt på dagen, kan dosen justeras. Läkaren kan också göra det möjligt för patienten att göra justering av dosen, och ger gränser för hur mycket patienten tillåts att förändra doser.

Beställ MyFID

MyFID för Parkinsons Sjukdom

Med hjälp av MyFID och “mikro”-tabletter kan man optimera behandlingen så att vid varje tidpunkt när medicinen tas, är dosen anpassad efter individuellt behov.